Der AMS-Ausbildungskompass bietet Ihnen detaillierte Informationen über passende Ausbildungen zu Ihrem Traumberuf. Hier finden Sie schnell und einfach Ausbildungen, Schulen, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Universitäten in Österreich. Testen Sie den Ausbildungsassistenten - er berechnet Ihnen sofort Ihren Bildungsweg zum Wunschberuf. Informationen zu Förderungen von Aus- und Weiterbildungen finden Sie unter erwachsenenbildung.at

فرصتهای آموزشی در کشور اتریش

از روی تصویر، سطح آموزش مورد نظر خود را انتخاب کنید.

آموزش اجباری (آموزش اجباری عمومی) 9 ساله است و همه کودکان و نوجوانان 6 سال به بالا (صرف‌نظر از تابعیت) را شامل می‌شود. پس از کامل شدن دوره آموزش نُه ساله، آن را "آموزش اجباری گذرانده‌شده" می‌نامند.

اطاعات بیشتر

مدرسە ابتدایی نشان دهندە ورود بە سیستم آموزشی اتریش است. این برنامە آموزشی، آموزش و پرورش اولیە را در اختیار کودکان از سن ٦ سالگی بە بالا قرار می دهد.

اطاعات بیشتر

سطح پایین AHS (AHS = دبیرستان علمی عمومی، دبیرستان) آموزش عمومی جامع و ژرف را در اختیار دانش آموزان از سن ١٠ تا ١٤ سال قرار می دهد. این دانش آموزان بە ویژە برای حضور در مدارس عمومی متوسطە و مدارس حرفەای ثانویە آمادە می شوند.

اطاعات بیشتر

مدرسه متوسطه (MS) (تا سال تحصیلی 2019/2020 مدرسه متوسطه جدید) به ارائه آموزش پایه عمومی به دانش‌آموزان 10 تا 14 ساله می‌پردازد و آنها را برای آموزش حرفه‌ای ابتدایی در مدرسه کارآموزی یا فنی-حرفه‌ای یا دبیرستان (BMS یا BHS) یا برای تحصیلات عالی آماده می‌سازد.

اطاعات بیشتر

کودکان/نوجوانان دچار عقب‌ماندگی جسمی یا ذهنی یا مشکلات یادگیری می‌توانند به جای کلاس یکپارچه در مدرسه عمومی، مدرسه متوسطه یا سطح AHS پایین، به مدرسه ویژه بروند.

اطاعات بیشتر

مدرسه پلی‌تکنیک (PTS) پس از پایه 8 قرار دارد و عمدتاً دانش‌آموزان را برای آموزش فنی-حرفه‌ای در سطح کارآموزی آماده می‌کند. در پایه نهم، PTS به طور ویژه بر هدایت حرفه‌ای متمرکز است. در وین، آموزش متوسطه فنی-حرفه‌ای (FMS) به عنوان جایگزین PTS ارائه می‌شود.

اطاعات بیشتر

تعلیم یکی از آموزشهای حرفەای دوگانە است کە بە طور عمدە در مراکز عملی و بە میزان کمتر در مدارس حرفەای آموزش دادە می شود. در مراکز عملی آموزشی شاگرد حرفە انتخابی را بر اساس کار عملی می آموزد. در مدارس حرفەای، دانش عمومی بە طور عمیق تر تدریس می شود و مبانی نظریەهای علمی برای حرفە انتخاب شدە بە آنها آموزش دادە می شود.

جستجوی آموزش اطاعات بیشتر

ی، تحصیلات حرفەای نظری کسانی را کە دارای مدرک آموزشی فنی تجاری می باشند، وسعت می دهند. مدت آنها چهار ترم می باشد و در پایان با یک امتحان نهایی تمام می شوند.

اطاعات بیشتر

مدارس حرفەای متوسطە (BMS) در کنار آموزش عمومی دراز مدت، آموزش حرفەای خاص در زمینەهای مربوط بە رشتەهای مخصوص را ارائە می دهند.

جستجوی آموزش اطاعات بیشتر

دبیرستان حرفەای(BHS) آموزش عمومی جامع برای ورود بە دانشگاە(Matura) را ارائە می دهد، و دانش آموزان همزمان آموزشهای حرفەای در زمینەهای مربوطە را تکمیل می کنند.

جستجوی آموزش اطاعات بیشتر

مدارس عالی AHS یک آموزش عمومی تلفیقی جامع را ارائە میکنند کە کمک بە ورود بە دانشگاە می کند. با داشتن مدرک AHS نیازی بە داشتن مدارک فنی حرفەای دیگر نمی باشد.

جستجوی آموزش اطاعات بیشتر

Matura (امتحان ورودی) امتحان نهایی مدارس علمی ثانویە (AHS) و همچنین بخشی از امتحان نهایی کالجهای حرفەای می باشد (امتحان ورودی و دیپلم) و اجازە دسترسی کامل بە تحصیل در دانشگاهها، دانشکدەهای صنعتی و کالج های آموزش و پرورش و همچنین بازدید از کالج را فراهم می سازد.

اطاعات بیشتر

پذیرش تحصیل بە معنای داشتن حق تحصیل در دانشگاهها، دانشکدەهای صنعتی و کالج های آموزش و پرورش و یا حق بازدید از یک کالج نیز می باشد. پذیرش تحصیل از راە Matura (امتحان ورودی)، امتحان ورودی فنی حرفەای (شامل آموزش با Matura) یا امتحان ورودی دانشگاە بە دست می آید.

اطاعات بیشتر

در بسیاری از دبیرستانهای فنی و حرفەای، برنامە کالج بە اجرا می آید. در یک زمان کوتاە (٤ تا ٦ ترم) محتویات فنی مدارس حرفەای عالی (BHS) در زمینەهای مختلف ارائە می شوند و بە ویژە امکان بە دست آوردن مدارک حرفەای را برای فارغ التحصیلان مدارس عمومی ثانویە (AHS) فراهم می سازند. کالجها معمولا کلاسهای حرفەای را در قالب کالج شبانە ارائە می دهند.

جستجوی آموزش اطاعات بیشتر

تحصیلات دانشگاهی در درجە اول یک آموزش علمی نظری را ارائە می دهند کە همیشە روی یک حرفە خاص تمرکز ندارند. از این نظر بسیار مهم است کە قبل از شروع تحصیلات دانشگاهی، اطلاعات لازم در مورد محتوا و فرصت های شغلی یک رشتە تحصیلی را کسب کنید.

جستجوی رشتە تحصیلی اطاعات بیشتر

دانشکدەهای صنعتی (FHs) آموزش علمی در یک دورە فنی حرفەای را در قالب کارشناسی و کارشناسی ارشد با جهت گیری علمی قوی ارائە می دهند. رشتەهای دانشکدەهای صنعتی عمدتا در زمینەهای اقتصاد، صنعتی، بهداشت و خدمات اجتماعی می باشند

جستجوی رشتە تحصیلی اطاعات بیشتر

در دانشگاه تربیت معلم (PH)، آموزگاران با کسب آموزش‌های لازم برای تدریس در دبستان (مدرسه عمومی) و دبیرستان‌های عمومی سطح متوسطه (مدرسه متوسطه)، مدارس ویژه، مدارس پلی‌تکنیک و کلاس‌های فنی در مدارس فنی-حرفه‌ای آماده می‌شوند. برنامه کارشناسی ارشد برای تدریس در سطح متوسطه با همکاری دانشگاه ارائه می‌شود.

جستجوی رشتە تحصیلی اطاعات بیشتر

Ausbildungs­assistent

Hier finden Sie den Ausbildungsweg zu Ihrem Traumberuf. Testen Sie den Ausbildungsassistent und lassen Sie sich ihren persönlichen Ausbildungspfad berechnen.