Der AMS-Ausbildungskompass bietet Ihnen detaillierte Informationen über passende Ausbildungen zu Ihrem Traumberuf. Hier finden Sie schnell und einfach Ausbildungen, Schulen, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Universitäten in Österreich. Testen Sie den Ausbildungsassistenten - er berechnet Ihnen sofort Ihren Bildungsweg zum Wunschberuf. Informationen zu Förderungen von Aus- und Weiterbildungen finden Sie unter erwachsenenbildung.at

Możliwości kształcenia w Austrii

Wybierz na grafice interesujący Cię poziom kształcenia

Obowiązek szkolny (ogólny obowiązek szkolny) trwa 9 lat i dotyczy wszystkich dzieci oraz młodzieży w wieku od 6 lat (bez względu na ich obywatelstwo).

O „spełnionym obowiązku szkolnym” można mówić dopiero po ukończeniu tych dziewięciu lat nauki szkolnej.

więcej informacji

Szkoła podstawowa stanowi początek austriackiego systemu szkolnictwa. Daje podstawowe wykształcenie, uczęszczają do niej dzieci od 6 roku życia.

więcej informacji

AHS, stopień niższy (AHS = ogólnokształcąca szkoła średnia, gimnazjum) daje uczennicom/uczniom w wieku od 10 do 14 lat obszerne i pogłębione wykształcenie ogólne. Uczniowie przygotowywani są przede wszystkim do uczęszczania do średnich szkół ogólnokształcących i zawodowych dalszych poziomów.

więcej informacji

Szkoła średnia (MS) (do roku szkolnego 2019/2020 nowa szkoła średnia) jest połączeniem szkoły głównej i stopnia niższego ogólnokształcącej szkoły średniej (AHS) i zapewnia uczennicom/ uczniom w wieku od 10 do 14 lat podstawowe wykształcenie ogólne oraz przygotowuje ich do podstawowego wykształcenia zawodowego w trakcie praktyk lub do zawodowych szkół średnich (BMS lub BHS) albo do szkół średnich ogólnokształcących.

więcej informacji

Dzieci/ młodzież z niepełnosprawnościami fizycznymi lub umysłowymi lub wykazujące trudności z nauką zamiast do klasy integracyjnej szkoły ludowej, szkoły średniej lub ogólnokształcącej szkoły średniej (AHS) stopnia niższego mogą uczęszczać do szkoły specjalnej.

więcej informacji

Szkoła politechniczna (PTS) rozpoczyna się po 8 klasie i przygotowuje przede wszystkim do uzyskania wykształcenia zawodowego w zawodzie wymagającym szkolenia praktycznego. Głównym zadaniem PTS jako 9 klasy szkolnej jest orientacja w wyborze zawodu. W Wiedniu rozwiązaniem alternatywnym dla PTS jest również oferta zawodowej szkoły średniej (FMS).

więcej informacji

Praktyka to dwutorowe kształcenie zawodowe, które w sposób praktyczny odbywa się przeważnie w jakimś zakładzie i w mniejszej części w szkole zawodowej. W zakładzie uprawnionym do szkolenia uczniów praktykant uczy się wybranego zawodu w oparciu o praktyczną pracę. W tej szkole zawodowej pogłębiana jest wiedza ogólna oraz przekazywana wiedza teoretyczna, dotycząca wybranego zawodu.

Znajdź praktyki więcej informacji

Szkoły zawodowe mistrzowskie poszerzają teoretyczne wykształcenie zawodowe osób, które ukończyły kształcenie zawodowe w zakresie techniczno-przemysłowym. Trwają cztery semestry i kończą się komisyjnym egzaminem końcowym.

więcej informacji

Szkoła zawodowa (BMS) daje uczniom oprócz rozszerzonego wykształcenia ogólnego konkretne kwalifikacje zawodowe w danej dziedzinie.

Znajdź szkołę więcej informacji

Technikum (BHS) zapewnia średnie wykształcenie ogólne i przygotowuje do egzaminu maturalnego, równocześnie uczennice/uczniowie zdobywają gotowe wykształcenie zawodowe w danej dziedzinie.

Znajdź szkołę więcej informacji

Ogólnokształcąca szkoła średnia (AHS), stopień wyższy daje uczniom obszerne i pogłębione wykształcenie ogólne i przygotowuje do egzaminu maturalnego. Z ukończeniem AHS nie są z reguły związane żadne bezpośrednie kwalifikacje zawodowe.

Znajdź szkołę więcej informacji

Matura (egzaminu dojrzałości) jest egzaminem końcowym w ogólnokształcącej szkole średniej (AHS) oraz częścią egzaminów końcowych w technikach (egzamin dojrzałości i dyplomowy) i umożliwia między innymi niegraniczony dostęp do studiów na uniwersytetach, wyższych szkołach zawodowych i wyższych szkołach pedagogicznych lub do uczęszczania do kolegium.

więcej informacji

Uprawnienie do podjęcia studiów oznacza prawo do studiowania na uniwersytetach, wyższych szkołach zawodowych i wyższych szkołach pedagogicznych lub do uczęszczania do kolegium. Uprawnienie do podjęcia studiów uzyskuje się po zdaniu matury (egzaminu dojrzałości) w szkole ogólnokształcącej lub technikum albo po zdaniu egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów.

więcej informacji

Przy wielu technikach prowadzone są kolegia zawodowe. Przekazują one w krótkim czasie (4 do 6 semestrów) treści zawodowe średnich szkół technicznych (BHS) w różnych dziedzinach i umożliwiają w ten sposób przede wszystkim absolwentkom i absolwentom ogólnokształcących szkół średnich (AHS) zdobycie kwalifikacji zawodowych. Kolegia oferowane są często dla osób pracujących jako kolegia wieczorowe.

Znajdź szkołę więcej informacji

Studia uniwersyteckie zapewniają w pierwszej linii wykształcenie teoretyczno – naukowe i nie zawsze nastawione są na konkretny zawód. Dlatego bardzo ważne jest przed rozpoczęciem studiów uniwersyteckich zasięgnięcie dokładnych informacji na temat treści studiów i możliwości zdobycia zawodu.

Znajdź studia więcej informacji

Wyższe szkoły zawodowe (FHs) umożliwiają zdobycie wykształcenia zawodowego opartego na wiedzy naukowej w formie studiów licencjackich i magisterskich z silnym nawiązaniem do praktyki. Studia na wyższych szkołach zawodowych oferowane są przede wszystkim w dziedzinie gospodarki, techniki, służby zdrowia i opieki socjalnej.

Znajdź studia więcej informacji

W wyższych szkołach pedagogicznych (PHs) kształceni są nauczyciele/ nauczycielki do prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych i w szkolnictwie ponadpodstawowym (szkoły średnie, szkoły ogólnokształcące, szkoły specjalne, szkoły techniczne oraz szkoły zawodowe – zajęcia techniczne). Studia magisterskie dla nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych muszą być zaoferowane we współpracy z uniwersytetem.

Znajdź studia więcej informacji

Ausbildungs­assistent

Hier finden Sie den Ausbildungsweg zu Ihrem Traumberuf. Testen Sie den Ausbildungsassistent und lassen Sie sich ihren persönlichen Ausbildungspfad berechnen.