Der AMS-Ausbildungskompass bietet Ihnen detaillierte Informationen über passende Ausbildungen zu Ihrem Traumberuf. Hier finden Sie schnell und einfach Ausbildungen, Schulen, Akademien und Universitäten in Österreich. Testen Sie den Ausbildungsassistenten - er berechnet Ihnen sofort Ihren Bildungsweg zum Wunschberuf. Informationen zu Förderungen von Aus- und Weiterbildungen finden Sie unter erwachsenenbildung.at

Możliwości kształcenia w Austrii

Wybierz na grafice interesujący Cię poziom kształcenia

Ogólny obowiązek szkolny wynosi w Austrii 9 lat i obejmuje wszystkie dzieci od 6 roku życia.
Obowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci przebywające na stałe w Austrii, niezależnie od ich obywatelstwa.

więcej informacji

Szkoła podstawowa stanowi początek austriackiego systemu szkolnictwa. Daje podstawowe wykształcenie, uczęszczają do niej dzieci od 6 roku życia.

więcej informacji

AHS, stopień niższy (AHS = ogólnokształcąca szkoła średnia, gimnazjum) daje uczennicom/uczniom w wieku od 10 do 14 lat obszerne i pogłębione wykształcenie ogólne. Uczniowie przygotowywani są przede wszystkim do uczęszczania do średnich szkół ogólnokształcących i zawodowych dalszych poziomów.

więcej informacji

Nowa szkoła średnia (NMS) jest połączeniem szkoły głównej i stopnia niższego ogólnokształcącej szkoły średniej (AHS) i daje uczennicom/uczniom w wieku od 10 do 14 lat podstawowe wykształcenie ogólne oraz przygotowuje ich do podstawowego wykształcenia zawodowego w trakcie praktyk lub do zawodowych szkół średnich (BMS lub BHS) albo do szkół średnich ogólnokształcących.

więcej informacji

Dzieci/młodzież upośledzone fizycznie lub umysłowo lub mające trudności z nauką zamiast do szkoły powszechnej i/lub głównej mogą uczęszczać do szkoły specjalnej.

więcej informacji

Szkoła politechniczna (PTS) rozpoczyna się po 8 klasie i przygotowuje przede wszystkim do wykształcenia zawodowego w zawodzie wymagającym praktycznego szkolenia. Głównym zadaniem PTS jako 9 klasy szkolnej jest orientacja w wyborze zawodu.

więcej informacji

Praktyka to dwutorowe kształcenie zawodowe, które w sposób praktyczny odbywa się przeważnie w jakimś zakładzie i w mniejszej części w szkole zawodowej. W zakładzie uprawnionym do szkolenia uczniów praktykant uczy się wybranego zawodu w oparciu o praktyczną pracę. W tej szkole zawodowej pogłębiana jest wiedza ogólna oraz przekazywana wiedza teoretyczna, dotycząca wybranego zawodu.

Znajdź praktyki więcej informacji

Szkoły zawodowe mistrzowskie poszerzają teoretyczne wykształcenie zawodowe osób, które ukończyły kształcenie zawodowe w zakresie techniczno-przemysłowym. Trwają cztery semestry i kończą się komisyjnym egzaminem końcowym.

więcej informacji

Szkoła zawodowa (BMS) daje uczniom oprócz rozszerzonego wykształcenia ogólnego konkretne kwalifikacje zawodowe w danej dziedzinie.

Znajdź szkołę więcej informacji

Technikum (BHS) zapewnia średnie wykształcenie ogólne i przygotowuje do egzaminu maturalnego, równocześnie uczennice/uczniowie zdobywają gotowe wykształcenie zawodowe w danej dziedzinie.

Znajdź szkołę więcej informacji

Ogólnokształcąca szkoła średnia (AHS), stopień wyższy daje uczniom obszerne i pogłębione wykształcenie ogólne i przygotowuje do egzaminu maturalnego. Z ukończeniem AHS nie są z reguły związane żadne bezpośrednie kwalifikacje zawodowe.

Znajdź szkołę więcej informacji

Matura (egzaminu dojrzałości) jest egzaminem końcowym w ogólnokształcącej szkole średniej (AHS) oraz częścią egzaminów końcowych w technikach (egzamin dojrzałości i dyplomowy) i umożliwia między innymi niegraniczony dostęp do studiów na uniwersytetach, wyższych szkołach zawodowych i wyższych szkołach pedagogicznych lub do uczęszczania do kolegium.

więcej informacji

Uprawnienie do podjęcia studiów oznacza prawo do studiowania na uniwersytetach, wyższych szkołach zawodowych i wyższych szkołach pedagogicznych lub do uczęszczania do kolegium. Uprawnienie do podjęcia studiów uzyskuje się po zdaniu matury (egzaminu dojrzałości) w szkole ogólnokształcącej lub technikum albo po zdaniu egzaminu uprawniającego do podjęcia studiów.

więcej informacji

Przy wielu technikach prowadzone są kolegia zawodowe. Przekazują one w krótkim czasie (4 do 6 semestrów) treści zawodowe średnich szkół technicznych (BHS) w różnych dziedzinach i umożliwiają w ten sposób przede wszystkim absolwentkom i absolwentom ogólnokształcących szkół średnich (AHS) zdobycie kwalifikacji zawodowych. Kolegia oferowane są często dla osób pracujących jako kolegia wieczorowe.

Znajdź szkołę więcej informacji

Studia uniwersyteckie zapewniają w pierwszej linii wykształcenie teoretyczno – naukowe i nie zawsze nastawione są na konkretny zawód. Dlatego bardzo ważne jest przed rozpoczęciem studiów uniwersyteckich zasięgnięcie dokładnych informacji na temat treści studiów i możliwości zdobycia zawodu.

Znajdź studia więcej informacji

Wyższe szkoły zawodowe (FHs) umożliwiają zdobycie wykształcenia zawodowego opartego na wiedzy naukowej w formie studiów licencjackich i magisterskich z silnym nawiązaniem do praktyki. Studia na wyższych szkołach zawodowych oferowane są przede wszystkim w dziedzinie gospodarki, techniki, służby zdrowia i opieki socjalnej.

Znajdź studia więcej informacji

W wyższych szkołach pedagogicznych (WSP) kształceni są nauczyciele do prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkołach podstawowych i w szkolnictwie ponadpodstawowym (nowe szkoły średnie, szkoły ogólnokształcące, szkoły specjalne, szkoły techniczne oraz szkoły zawodowe – zajęcia techniczne).

Studia magisterskie dla nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych muszą być zaoferowane we współpracy z uniwersytetem.

Znajdź studia więcej informacji

Ausbildungs­assistent

Hier finden Sie den Ausbildungsweg zu Ihrem Traumberuf. Testen Sie den Ausbildungsassistent und lassen Sie sich ihren persönlichen Ausbildungspfad berechnen.